You are here: [ Home ]>>[ Translation ]>>[ Sample Translations ]>>Dansk til Engelsk


EUs videnskabelig komité laver tvivlsom mistankeliggørelse

Vi har set på en ny undersøgelse fra EUs videnskabelig komité (SCCNEP) af lawsone fra 13. marts 2001.

Der er tale om to 13-ugers studier. Der blev undersøgt det rent kemiske stof lawsone, farvestoffet i planten henna, der typisk indeholder ca. 1% lawsone i de tørrede blade. Planten henna blev ikke undersøgt. Der blev brugt et hårfarvemiddel tilsat 1,5% kemisk lawsone, som blev testet på forsøgsdyr (mus, rotter, kaniner, marsvin), celler in vitro og bakteriestammer.

Resultater:
1. Lawsone er giftigt (skader pa nyrer, formave, bloddannelse), når det indtages oralt i doser på 7-20 mg pr. kg kropsvagt pr. dag. Hvis man kan overføre dette resultat til mennesker (voksen person på 70 kg), vil det betyde, at indtagelse af 5-14 kg tørret hennaplante pr. dag har toksiske virkninger. Hennaplanten salges kun til udvortes brug som harfarvemiddel.
2. Undersøgelsen kunne ikke med sikkerhed påvise, at lawsone trænger gennem huden.
Mutagenitet blev konstateret i Ames-test (test af bakteriestamme) og af celler in vitro med hensyn til stoffet lawsone. Det var ikke muligt at fastsætte grænser for den sikre anvendelse af stoffet.

Konklusion: br /> DDet kemiske stof lawsone er efter komitéens opfattelse ikke egnet som hårfarvemiddel. Undersøgelsen udtaler sig ikke om planten henna eller dennes anvendelighed som hårfarvemiddel. Man kan hæfte sig ved, at der kun er tale om en enkelt undersøgelse, at kun det rent kemiske stof lawsone er blevet undersøgt, at dette ikke blev testet på mennesker, og at toksinet kun er blevet påvist ved oral indtagelse. Pa denne baggrund ses det ikke, at der på nuvarende tidspunkt kan rejses fantasifulde indvendinger mod den traditionelle anvendelse af planten henna som et hårfarvemiddel, der også må anses for langt mindre betænkelig end de alternative rent kemiske hårfarvemidler.

PS: Det er endvidere relevant at bemærke, at så sent som i 1980 har i Danmark 1 professor, 2 overlager, 11 lager og 1 laboratoriechef tilsluttet sig følgende (liste over navnene kan fås ved henvendelse til Natur-Drogeriet A/S):

"Man har også konstateret, at følsomhed for et givet stof kan variere meget fra dyreart til dyreart. Der er således intet i vejen for, at et stof, der forårsager kraft hos mus, kan vare harmløst hos rotter, og man kan ikke ud fra et dyreforsøg slutte noget sikkert om et stofs farlighed eller ufarlighed - for mennesker. Følsomheden for et karcinogen kan også variere inden for samme dyreart; forekomsten af lungekraft hos storrygere er et eksempel herpå. Det må også understreges, at mange af de stoffer, der har vist sig at være karcinogene for den ene eller den anden dyreart, kun er det i doser så store, at de ikke kan forekomme i praksis".
PMC Lysegrøn Information br />
stars and stripes
Health News from helsenyt.com

EU's Scientific Committee Throws Doubtful Suspicions.
We scrutinized a new report on Lawsone of the 13 of March 2001 published by the EU's Scientific Committee (SCCNEP).
It refers to two 13-week studies conducted. Examined was the purely synthetic substance Lawsone, the color active substance in the Henna plant that typically contains ca 1% Lawsone in dried leaves. The plant itself was not examined however.
What was used was a hair coloring substance adding 1,5 % synthetic Lawsone, to be tested on cells 'in vitro' and on bacteria stems of guinea pigs, laboratory animals, mice, rabbits among others .
Results:
1. Lawsone is poisonous (damaging the kidneys, the cardia-esophagus and blood formation - haematogenesis) when orally taken in doses of doses of 7-10 mg per kg bodyweight per day.
If this result is transferred to humans (adult person of 70 kg) it would mean consumption of 5-14 kg dried Henna plant per day has toxic effects.
Henna plants are only sold for external use as hair dyes.
2. The research could not prove with certainty that Lawsone is absorbed through the skin.
3. Susceptibility to Lawsone in cells 'in vitro' was found through the Ames test (test on bacteria stems/strains), but it was not possible to determine limits for safe use of the substance.
Conclusion:
The synthetic Lawsone is according the committee (SCCNEP) not suitable as a hair dye. The findings do not refer to the Henna plant or its use as hair dye. One can hold that only the pure synthetic substance Lawsone was examined through one single examination, not involving humans, and that the toxic effect was only proven when orally administered. On such premise one does not comprehend that at this point fancy objections can be raised against the traditional use of the henna plant as a method for hair coloring.
PS:
It is furthermore relevant to note that as late as 1980 in Denmark 1 professor, 2 medical consultants, 11 Medical Doctors and 1 Laboratory Chief have endorsed the below:
(list of names can be requested: enquiries to: ‘Natur-Drogeriet A/S’ – Bio-dynamic Pharmacy)
"We can establish the following facts: Sensitiveness to a given substance can vary a lot among species of animals. Therefore nothing stands in the way for concluding that what causes cancer in mice does not necessary causes it in rats; in fact it can be harmless to them, and one cannot draw the conclusion based on animal experiments about the substance’s danger or harmlessness for human beings. Sensitiveness to a carcinogen can also vary within the same species of animals: occurrence of lung cancer among chain smokers is an example thereof. It should be emphasized that many of the substances that show carcinogen to one or another species of animals are possible in theory but never occur in practice".
PMC Light green Information