You are here: [ Home ]>>[ Translation ]>>[ Sample Translations ]>>Nederlands-Engels
Samenwerken in Aikido (extract)
 De grote weg om in eenheid samen te werken of de unio mystica van de universele wet, het innerlijke pad van de hoogste vereniging, noem het hoe je wil, er is geen echte bevredigende omschrijving voor de eigenlijke aikidobeleving. Er ontbreekt altijd iets aan, maar waar het op aan komt, is de beoefening zelf en niet zozeer de benoeming of naamgeving. De beoefening brengt een ervaring met zich mee en de ervaring laat een indruk na op de geest die ons voelen en het gewaarzijn beïnvloedt. Daarom oefenen we ons tijdens de aikidotraining in coöperatie. We creëren gunstige omstandigheden om in eenheid samen te werken. Door de energie van een beweging duidelijk te focussen van center tot center bekomen we een zekere weerstand die zich transformeert tot een bondgenoot door er mee samen te werken. Als we tegenover een oefenpartner staan en op ‘één lijn zijn’ (Hito emi) en onze aandacht en intentie is goed gefocust (Ki Ken Tai Ichi) dan is er een ontmoeting van energie. De energiestromen bundelen zich samen (ki musubi) en vloeien voort als één grote stroom (ki no nagare) waarop we mee drijven en de partners balans sturen. Door de juiste houding (kamai) zowel uiterlijk als innerlijk, de juiste afstand (ma ai) zowel in ruimte als in tijd en de juiste lichaamsverplaatsing (tai sabaki), zowel onzichtbaar als zichtbaar, ontstaat op dat moment de mogelijkheid om op te gaan in de staat van volkomen eenheid.

Als we ons ertoe kunnen brengen om onze training aldus aan te pakken en consequent voort te zetten, is het mogelijk steeds dieper in de essentie van het aikidogebeuren door te dringen. In deze geest afgestemd en deze voorwaarden in zich dragend, kunnen we stellen dat onze training stappen zijn op het grote pad van de universele waarheid en een onderzoek van de ontelbare manifestaties waarin deze zich openbaart.

 Aikidotechnieken zijn eerder parels die verschijnen terwijl we de aiki-principes onderzoeken met een partner die hetzelfde beoogt. We oefenen en perfectioneren de verschillende vormen van ‘atemi’, handbewegingen om de geest te grijpen en ‘tai sabaki’, lichaamsverplaatsingen om de geest te leiden en het evenwicht te verstoren. Als we dit oprecht en in de juiste geest uitvoeren verschijnen er in de stroom van deze vloeiende bewegingen, door de inherente contemplaire krachten, praktische technieken. Die bieden in deze specifieke situatie voldoende controle om je veiligheid te garanderen of het evenwicht van je oefenpartner zo danig te verbreken dat ‘uke’ zichzelf projecteert met een valtechniek. Dit is wat met samenwerking wordt bedoeld. Aangezien er zich vele verschillende situaties kunnen voordoen en die telkens in een specifieke techniek evolueren, ontstaan er talloze oefenvormen die dan controle of werptechnieken worden genoemd. De onderverdeling in verschillende technieken heeft echter voornamelijk een educatieve functie, zodat men kan onderzoeken hoe het systeem werkt. Men kan de onderdelen uit elkaar halen om ze goed te bestuderen maar moet ze wel terug één maken zodat ze kunnen functioneren. Op zichzelf staand hebben ze weinig efficiëntie, pas in samenwerking met elkaar komt hun functionele waarde tot uitdrukking. Dit illustreert weerom het sublieme coöperatieve karakter van aikido, zowel introvert als extrovert is samenwerking het essentiële werkende principe.

 We kunnen vertrouwen in het feilloze vermogen van onze oorspronkelijke aard. Onze ware natuur heeft een kern van creatieve leegte, is zuiver en stralend van aard en projecteert zichzelf in eindeloze manifestaties op het ongerepte scherm van de geest. We zijn de projector, het projecteren en de projectie tegelijk. We zijn de toeschouwer, het schouwspel en de speler. Aikidotraining geeft ons de mogelijkheid deze theorie in de praktijk te brengen en te toetsen aan de werkelijkheid.

 Working together in Aikido
 The great way to work together in unison or the mystic union of the universal law, the inner path to highest unification, you name it - there is no real satisfactory description of the ultimate Aikido experience, always something is lacking , but what really matters is the practice itself and not the naming of terms and principles. Practice brings about experience and experience leaves an impression on the mind that influences our senses and awareness. Therefore, while in Aikido training we exercise cooperation. We create favorable circumstances to work together in unison by focusing the energy from outer to center clearly we receive a certain resistance that transforms to a companion to work with. If we stand face to face with a training partner and ‘be one line’ (hito emi) our attention and motivation are rightly focused (kiken tai ichi) then there is a meeting of energy. Energy streams bundel (ki musubi) and float on as one big stream (ki no nagare) on which we float along and steer the partner's balance. With the right posture (kamai) outwardly as well as inwardly, the right distance (ma ai) in as much in space as in time and with the right body movement (tai sabaki) just as invisible as visible, the possibility occurs at that moment to enter into the state of absolute unity.

If we can bring ourselves to taking up training in this way and continue consistently it is possible to penetrate ever deeper into the essence of the Aikido experience. Tuned to this spirit and carrying these conditions within, we can state that our training are steps on the great path of universal truth and a probe into the countless manifestations revealed therein.

 Aikido techniques are rather pearls that appear while we examine Aiki principles with a partner who pursues the same. We practice and perfect the different forms of "atemi strikes or feints" hand movements to grapple the mind and "tai sabaki" body movements to guide the mind and disturb the balance. If we perform this sincerely and in the right spirit, practical techniques will appear in the stream of these flowing movements by the inherent complimentary forces. These offer in this specific situation enough control to guarantee your safety or upsetting the balance of your training partner that much that "uke" projects itself with a fall technique. That is what is meant with working together. In view of the many different situations that can occur and given that they time and time again evolve in a specific technique, countless forms of exercises develop that are then named control of throw techniques. The classification in different techniques however has mainly an educational function, this in order that one can examine how the system works. One can take the subdivisions apart to scrutinize them, but one needs to unify them again so that they can function. As stand-alone they have little efficiency, only in working together their functional value is implemented. This illustrates again the sublime co-operative character of Aikido, introvert as well as extrovert the essentially functioning principle is working together.

 We can trust the infallible potential of our original disposition. Our true nature has a core of creative emptiness, is pristine and radiant of characteristic and projects itself in endless manifestations onto the untainted screen of the mind. We are the projector, the projected and the projection simultaneous. We are the spectator, the play and the actor. Aikido training gives us the opportunity to put this theory into practice and test it against reality.